Kontakt


ul. Jastrzębia 4, 33-380 Krynica Zdroj

tel: 18 471 2156,
tel. kom. 887 364 275
e-mail: recepcja@mirarosa-krynica.pl

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi możesz skorzystać z formularza zamieszczonego poniżej.
Aby otrzymać odpowiedź nie zapomnij wpisać swojego adresu lub e-mail-a.

Formularz kontaktowy
Pola wymagane

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

w Willi Mirarosa

Willa Mirarosa dokłada wszelkich starań, żeby dane gości były przetwarzane z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa i zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016r. (DZ. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym RODO.

 

Administratorem danych osobowych Gości Willi Mirarosa jest Mirarosa Cosmetics, Sp. z o.o.   z siedzibą: Ul. Jastrzębia 4/2, 33-380 Krynica Zdrój;  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia; nr KRS 0000336998  będąca właścicielem Willi  Mirarosa przy ul. Jastrzębia 4  w Krynicy Zdrój

 

Administrator przetwarza dane osobowe Gości w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczeniu usług hotelowych w Willi Mirarosa.

Podanie danych osobowych takich jak: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, nr i seria dowodu osobistego, nr telefonu oraz adres e-mail jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów realizacji zleconej usługi. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Administratorowi zawarcie umowy o usługi hotelowe w Willi Mirarosa.

 

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

 Firma świadcząca usługi wsparcia IT

 Firma księgowa świadcząca usługi obsługi księgowej

 Organy państwowe uprawnione na podstawie właściwych przepisów do uzyskiwania danych osobowych.

Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich są przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa m.in. podatkowych, dotyczących archiwizacji. Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Każdy Gość ma też prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, a także prawo do usunięcia danych. Prawo do usunięcia danych może być ograniczone w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się Administratora z prawnego obowiązku przetwarzania danych na mocy szczególnych przepisów prawa krajowego (np.: prawa podatkowego). Dostęp do danych osobowych jest możliwy w siedzibie Administratora.

Administrator udostępnia do kontaktu adres e-mail: recepcja@mirarosa-krynica.pl

Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych i nie dokonuje ich profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016r.

Adres

ul. Jastrzębia 4
33-380 Krynica Zdroj

Dane Kontaktowe

tel: 18 471 2156
kom. 887 364 275
recepcja@mirarosa-krynica.pl

Inne Media

facebook
instagram
google+

© Mirarosa - All Rights Reserved